Purgato

Omakapitali miinimumnõue ja meetmed omakapitali taastamiseks

Omakapital ehk netovara on jääkosalus raamatupidamiskohustuslase varades pärast tema kõigi kohustiste mahaarvamist. Äriühingu omakapitali moodustavad omanike investeeritud kapital (osakapital), kasutamata kasumi jääk ja reservkapital.

Negatiivne omakapital ehk negatiivne netovara tähendab seda, et ettevõttel puuduvad vahendid kõikide kohustuste täitmiseks s.t ettevõtte kohustused on suuremad kui on vara. 

Omakapitali nõue

Varem pidi ettevõtte omakapital olema vähemalt pool osa/aktsiakapitalist või vähemalt sama suur kui äriseadustikus nimetatud osa/aktsiakapitali minimaalne suurus.
Alates 01.02.2023 kohaldub vaid üks tingimus:

 • ettevõtte omakapital peab olema vähemalt pool osa/aktsiakapitalist.

Näiteks kui ettevõtte põhikirjajärgne ja registris registreeritud osakapital on 4 000 eurot, siis omakapital peab olema vähemalt 2 000 eurot.

Kui aga omakapital langeb alla nõutava miinimumi on ettevõte kohustatud ette võtma ühe järgnevalt loetletud sammudest:  viima omakapitali ja osakapitali suhte seadusega vastavusse, otsustama äriühingu lõpetamise, ühinemise, jagunemise või ümberkujundamise või esitama pankrotiavalduse.

Võimalikud lahendused omakapitali vastavusse viimisega

1. Kapitali vähendamine

Kapitali vähendamine sobib ettevõtetele, kelle osakapital on kõrge. Olukorras kus omakapital on
negatiivne on üheks lahenduseks osakapitali vähendamine ning sellega väheneb ka omakapitali
piirmäär.

Osakapitali vähendamiseks võtavad osanikud vastu otsuse kus märgitakse ära millises summas osakapitali vähendatakse ja millises osas sellega kahjumit kaetakse. Selleks esitatakse otsus registrile ja tehakse seal registrikanne.

2. Suurendada varade väärtust

Varade lisamine tähendab äriühingu omakapitali kasvatavaid rahalisi ja/või mitterahalisi sissemakseid.

Rahaline sissemakse on kõige tavalisem variant, seda eriti kui on arved mis ootavad tasumist. Siinkohal tasub tähele panna, et mitte suurendada sellega osakapitali kuna mida suuremaks läheb osakapital, seda kõrgemaks lähevad ka nõuded omakapitalile.

Omakapitali tehtud mitterahaline sissemakse võib olla mis tahes rahaliselt hinnatav ja üle antav asi või varaline õigus, millele on võimalik pöörata sissenõuet. Mitterahaline sissemakse võetakse maksuarvestuses arvesse äriseadustikus sätestatud tingimustel ja korras õiglases väärtuses ning summas, mis kajastatakse raamatupidamises aktsia- või osakapitalis ja ülekursina kokku. Seega näidatakse aktsia-/osakapital bilansi passivas omakapitali hulgas ja märgitud kapitali suuruses.

3. Varade üleshindamine

Seda saab teha kui ettevõttel on varasid mida üleshinnata.

Näiteks kui kinnisvara hinnad on tõusnud, võib ettevõtte bilansis oleva kinnisvara ümberhindamine anda võimaluse vara üleshindamiseks.

4. Vabatahtliku reservkapitali loomine

See omab mõju omakapitalile, kuna on üks omakapitali ridadest, kuid ei mõjuta osakapitali suurust. Selle loomiseks on oluline käsitleda vabatahtliku reservi loomist detailsemalt ettevõtte põhikirjas ja seda just võlausaldajate kaitseks. Vabatahtlikku reservi teevad osanikud sissemakse või siis tõstetakse passivast osaniku laen vabatahtliku reservi reale.

5. Laenust loobumine

Sellisel juhul osakapital ei muutu, ühtegi lisadokumenti ega juriidilist dokumenti vormistama ei pea ja äriregistrile midagi esitada pole vaja. Oma raamatupidajale tuleks saata vabas vormis meil, et loobud ainuomanikuna oma nõudest, seejärel ettevõtte bilansis kohustised vähenevad ja suurenevad tulud.

See otsus tuleks teha väga läbimõeldult kuna nii toimides ei saa omanik enam seda summat, millest loobus, ettevõttest maksuvabalt kätte.

Kuidas vältida omakapitali miinusesse langemist?

On mõningaid meetmeid, mida saad ette võtta ennetavalt, et vältida omakapitali miinusesse langemist. Enamik neist on küll tegevused, mida tuleks teha juba aasta lõpus:

 • Vaata üle varad, kui on miski mida sul tegelikult enam ei ole olemas või mida sa ei kasuta,
  kanna need maha. (Viska pilk peale ka arvetele – äkki on üleval näiteks mõni aastatetagune
  lootusetu arve).
 • Kui on jäänud tasumata mõni arve, siis nüüd on õige aeg see sisse nõuda.
 • Võimalusel lükka mõni kulu aasta algusesse. Äkki saad mõne kulutuse, mille oled planeerinud
  aasta lõppu, lükata hoopis jaanuarisse.
 • Võimalusel tee müügiarve, mille oled planeerinud jaanuarisse, hoopis detsembri lõpu
  kuupäevaga.
 • Vaata üle kulud, kas mõni kulu võiks olla põhivara real.
 • Vaata üle põhivara amortisatsioonimäärad – ka neid võib muuta, kui esialgu plaanisid
  kasutada seadet paar aastat kuid soovid antud seadet kasutada nüüd +2 täiendavat aastat,
  siis jaga amortisatsioon ümber.

Sageli märgatakse omakapitali nõuetele mittevastavust liialt hilja, ehk siis aastaaruande koostamisel. Tegelikkuses on ettevõtte juhatusel kohustus jälgida ettevõtte finantsseisu jooksvalt, sellisel juhul tuleb negatiivse omakapitali olemasolu ilmsiks selle tekkimise järgselt ja siis on võimalik võtta kasutusele meetmed omakapitali taastamiseks.

Kokkuvõtvalt võiks öelda/soovitada, et kui ettevõtte finantsseisul jooksvalt silma peal hoida, siis on võimalik ära hoida omakapitali negatiivseks muutumist või siis äärmisel juhul olla juba varakult teadlik sellest, et tuleb võtta kasutusele meetmed omakapitali vastavusse viimiseks.

en_GBEnglish