Purgato

Olulised seadusemuudatused 2022. Aastal

Arvestusvaldkond nõuab täpsust, põhjalikkust ning muutustega kursis olemist ning just seetõttu on raamatupidajate, finantsjuhtide ja ettevõtte juhtide jaoks oluline uuele aastale vastu minnes omada ülevaadet viimastest muudatustest ja saabuvatest uuendustest.

Käibemaksuseaduse muudatus:

Esimesel jaanuaril 2022 jõustub käibemaksuseaduse (KMS) muudatus, mille alusel on maksukohustuslasel edaspidi (teatud eelduste täitmisel) õigus vähendada oma maksukohustust, kui talle on võõrandatud kauba või osutatud teenuse eest jäetud osaliselt või täielikult tasumata.

 

Alates 1. jaanuarist 2022 on maksukohustuslastel õigus maksukohustust vähendada (KMS §-st 291) selliste võlgade osas, mille laekumine on ebatõenäoline, st kui tegemist on lootusetu võlgnevusega. 

Siinkohal tasub tähele panna, et sellise õiguse kasutamiseks on sätestanud järgmised tingimused:

1) Võõrandatud kauba või osutatud teenuse eest on väljastatud arve, mis on jäetud kas osaliselt või täielikult tasumata
2) Käibemaksusumma on tehingult arvutatud ja kajastatud tehingu maksustamisperioodi käibedeklaratsioonil
3) Nõue on võõrandamata
4)  Arve tasumise tähtpäevast on möödunud vähemalt 12 kuud, kuid mitte rohkem kui kolm aastat. Juhul kui on tegemist suurema kui 30 000 euro suuruse nõudega, mille korral on käibemaksusumma vähendamise eelduseks jõustunud kohtulahend, siis sellisel juhul ajalise piirangu nõue ei kehti
5) Nõue on raamatupidamises maha kantud, kuna nõuet ei ole olnud võimalik koguda, vaatamata maksukohustuslase püüdlustele teha kõik endast olenev nõude kogumiseks, või selle tagasinõudmiseks tehtavad kulutused ületavad hinnanguliselt laekumisest saada olevat tulu
6) Juhul kui nõue ületab 30 000 eurot, on nõude lootusetuks hindamise lisatingimuseks jõustunud kohtulahend
7) Maksukohustuslane ja temalt kauba soetanud või teenuse saanud isik ei ole seotud isikud
8) Maksukohustuslane on kauba soetajat või teenuse saajat teavitanud kirjalikult nõude mahakandmisest selle mahakandmise kuul, märkides ära mahakantud nõudega seotud käibemaksusumma.

Muudatustest tulenevalt saab maksukohuslane korrigeerida osaliselt või täielikult tasumata kaubalt või teenuselt arvestatud käibemaksusumma võrra oma tasumisele kuuluvat käibemaksusummat maksustamisperioodil, kui nõue raamatupidamisarvestuses maha kanti. Kui maha kantud nõue hiljem osaliselt või täielikult tasutakse, tuleb see maksukohustuslasel arvestada oma maksustatava väärtuse hulka selles maksustamisperioodis, kui nõue osaliselt või täielikult tasuti.

Lisaks tuleneb seadusemuudatusest, et maksejõuetuse tõttu osaliselt või täielikult tasumata jätnud käibemaksukohustuslasest ostja või teenusesaaja peab arvestama, et kui ta on arvanud osaliselt või täielikult tasumata arves sisalduva käibemaksu sisendkäibemaksuna maha ja on saanud müüjalt teavituse nõude raamatupidamises mahakandmise kohta, on ta kohustatud selle nõudega seotud käibemaksu summa võrra suurendama oma maksukohustust teavituse saamise maksustamisperioodil.

Töötasu alammäär:

Alates 2022. aasta 1. jaanuarist on töötasu alammäär tunnis 3,86 eurot. Töötasu alammäär kuus täistööajaga töötamise korral on 654 eurot.

Töötasu alammäära tõus toob kaasa töötasude ja palga tõusu era- ning avalikus sektoris. Samuti suurenevad töötasu alammääraga seotud hüvitiste summad, näiteks tõuseb vanemahüvitis ja lapsepuhkuse tasu.

Kasulikud lingid:

https://www.rup.ee/meistri-eri/olulisemad-seadusemuudatused-2022-aastal

https://www.riigiteataja.ee/akt/125102012017?leiaKehtiv#para29

etEstonian