Purgato

Mittetulundusühingu majandusaasta aruanne

MTÜ ehk mittetulundusühing on isikute vabatahtlik ühendus, mille eesmärgiks või põhitegevuseks ei või olla majandustegevuse kaudu tulu saamine. MTÜ tulu võib kasutada üksnes põhikirjaliste eesmärkida saavutamiseks ja teenitud kasumit ei või jaotada oma liikmete vahel.

Mittetulundusühing võib olla tavaline või maksusoodustusega

Maksu- ja tolliameti lehelt saab kontrollida kas MTÜ on tulumaksusoodustusega või mitte: https://www.emta.ee/ariklient/registreerimine-ettevotlus/tulumaksusoodustusega-uhingule/nimekirjas-olevad-uhingud

Kui MTÜ ei ole sellesse nimekirja kantud, ei ole tal mingeid maksusoodustusi ja ka annetajad ei saa annetusi maksuvabalt teha. Kõik soodustused on ainult nimekirja kantud MTÜ-dele.

Tulumaksusoodustusega MTÜ’d peavad kord aastas Maksu- ja Tolliametile esitama info eelmise aasta kohta:

  • 1. veebruariks deklaratsiooni vorm INF 4 „Kingitused ja annetused“;
  • 1. juuliks deklaratsiooni vorm INF 9 „Kingituste, annetuste ja muude tulude kasutamise deklaratsioon”.

     

Sarnaselt äriühingutele on ka MTÜ’d raamatupidamiskohustuslased ja peavad esitama äriregistrile majandusaasta aruande. Majandusaasta pikkuseks on 12 kuud, erandkorras (ettevõtte asutamisel, lõpetamisel või majandusaasta alguskuupäeva muutmisel) võib majandusaasta olla ka pikem, aga mitte üle 18 kuu. 

Aruanne tuleb äriregistrile esitada 6 kuu jooksul peale majandusaasta lõppu. 

Aruande osad

MTÜ’del on kohustuslik esitada täismahus aastaaruanne. Aruanne peab sisaldama tegevusaruannet ja raamatupidamisaruannet.

  • Tegevusaruanne

Selles aruandes antakse ülevaade majandusaasta sündmustest, kogu organisatsiooni tegevusest. Rahastajad hindavad tegevusaruande põhjal organisatsiooni suutlikkust.

  • Bilanss

Bilanss näeb üldiselt välja samasugune kui äriühingutel- erinevuseks on omakapitali osa, kuna omakapitali asemel kasutatakse mõistet netovara. Bilanss annab ülevaate mittetulundusühingu varadest, kohustustest ja netovarast.

  • Tulude-kulude aruanne (tulemiaruanne)

Kuna MTÜ eesmärgiks ei ole kasumi teenimine, on selle aruande nimi tulemiaruanne, mitte kasumiaruanne.

Tulemiaruande tulude kirjed (RTJ 14)

Liikmetelt saadud tasud

Ühingu liikmetelt regulaarselt saadavad tasud

(a) liikmemaksud ja muud mittesihtotstarbelised tasud

Ühingu liikmetelt aruandeperioodi eest saadud liikme- ja sisseastumismaksud ja muud mittesihtotstarbelised tasud (näit. korteriühistu hooldustasud)

(b) sihtotstarbelised tasud

Ühingu liikmetelt konkreetsete varade soetamiseks või projektide finantseerimiseks saadud ja aruandeperioodi tuluna kajastatud summad (näiteks korteriühistu poolt saadud aruandeperioodi tuluna kajastatud remonditasud)

Annetused ja toetused

Aruandeperioodil tuluna kajastatud annetused ja toetused (sh riigieelarvest saadud vahendid), välja arvatud liikmetelt regulaarselt saadavad tasud

(a) mitte-sihtotstarbelised annetused ja toetused

Sihtotstarbeliste piiranguteta annetused ja toetused

(b) sihtotstarbelised annetused ja toetused

Sihtotstarbeliste piirangutega seotud annetused ja toetused

Netotulu finantsinvesteeringutelt

Finantsinvesteeringutelt teenitud netotulu, juhul, kui investeerimine kuulub raamatupidamiskohustuslase põhitegevuse hulka (näiteks sihtasutuse puhul, kes investeerib annetatud vahendeid ja maksab saadud tulu välja toetustena). Tulu arvestatakse vastavalt juhendile RTJ 3 (sh kasum (kahjum) finantsinvesteeringute müügist; intressi- ja dividenditulud; kasumid (kahjumid) ümberhindlustest õiglasele väärtusele). Tulu täpsem jaotus tulu liikide ja investeeringute kaupa avalikustatakse aruande lisades

Tulu ettevõtlusest

Aruandeperioodil toodete, kaupade ja teenuste müügist ja vahendamisest saadud tulu. Juhul kui ettevõtlus on raamatupidamiskohustuslase jaoks kõrvaltegevus, võib ettevõtlusega seotud tulusid ja kulusid kajastada netosummana. Ettevõtlusega seotud tulude ja kulude täpsem jaotus avalikustatakse aruande lisades

Muud tulud

Muud ebaregulaarselt tekkivad tulud, sh kasum materiaalse põhivara müügist; saadud trahvid ja viivised

Kulude kirjed

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

Selliste projektidega otseselt seotud kulud, mida on finantseeritud kas sihtotstarbeliste ühingu liikmetelt saadud tasudega või muude sihtotstarbeliste annetuste ja toetustega (näiteks korteriühistu poolt remondivahenditest teostatud remontidega kaasnevad kulud)

Jagatud annetused ja toetused

Aruandeperioodil kuluna kajastatud jagatud annetused, toetused ja stipendiumid

Mitmesugused tegevuskulud

Administratiivsetel ja muudel eesmärkidel tehtud tegevuskulud (näiteks raamatupidamisteenuste kulu, konsultatsioonikulud, kantseleikulud, hoolduskulud, reklaamikulud, kindlustus, asutamis- ja uurimiskulud, eraldiste moodustamisega seotud kulud, ebatõenäoliste nõuete allahindluskulu jne)

Tööjõu kulud

 

a) palgakulu

Aruandeperioodi eest arvestatud palgad, preemiad, puhkusetasud ja muud rahalised ja mitterahalised kompensatsioonid töövõtjatele, sõltumata sellest, kas need on välja makstud või mitte

b) sotsiaalmaksud

Eelneval alakirjel loetletud tasudelt arvestatud sotsiaalmaks ja ettevõtte poolt tasutav töötuskindlustusmakse

Põhivara kulum ja väärtuse langus

Materiaalselt ja immateriaalselt põhivaralt arvestatud amortisatsioonikulu ja väärtuse langusest (allahindlustest ja/või mahakandmistest) tekkinud kulu

Muud kulud

Muud ebaregulaarselt tekkivad kulud, sh kahjum materiaalse põhivara müügist; makstud trahvid ja viivised

Põhitegevuse tulem

 

Kasum (kahjum) tütar- ja sidusettevõtetelt

Kasum (kahjum) tütar- ja sidusettevõtete müügist või allahindlusest ning kapitaliosaluse meetodil arvestatud kasum/kahjum

Kasum (kahjum) finantsinvesteeringutelt

Kasumid (kahjumid) pika- ja lühiajalistelt finantsinvesteeringutelt, sh müügist ja ümberhindlustest õiglasele väärtusele

Intressikulud

Intressikulud laenudelt, võlakirjadelt, kapitalirendilepingutelt ja muudelt intressikandvatelt võlakohustustelt

Muud finantstulud ja -kulud

Kasum (kahjum) finantseerimis- ja investeerimistegevusega seotud välisvaluutas fikseeritud nõuete ja kohustuste (näiteks antud ja saadud laenud) valuutakursside muutustest, intressitulud ja muud finantstulud ja –kulud, mis ei ole seotud tütar- ja sidusettevõtetega ning muude finantsinvesteeringutega

Aruandeaasta tulem

 
  • Rahavoogude aruanne

Rahavoogude aruandes kajastatakse aruandeperioodi raha liikumist, laekumisi ja väljamakseid, rühmitatuna vastavalt nende eesmärgile põhitegevuse, investeerimistegevuse ja finantseerimistegevuse rahavooks. 

  • Netovara muutuste aruanne

Selles aruandes tuuakse välja muutused mis on toimunud aruandeperioodil netovara kirjetes. Muutuste aruandes näidatakse eraldi selliseid annetusi ja toetusi, mida ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes, kuna nende kasutamisele on sätestatud püsivad piirangud (näiteks allfondide moodustamine sihtasutuses).

  • Lisad

Juhul kui erinevates aruande osades avaldatakse seotud informatsiooni, viidatakse need aruande osad omavahel. 

Näiteks bilansi, tulemiaruande ja rahavoogude aruande kirjetele lisatakse viited lisadele, milles avaldatakse detailsem informatsioon antud kirjete kohta.  Lisade all peaks olema kindlasti lahti kirjutatud selgitus „Annetused ja toetused“ kohta.

MTÜ peab oma aastaaruandele lisama spetsiaalse lisa– mittetulundusühingust raamatupidamiskohustuslase liikmete arv füüsiliste ja juriidiliste isikute kaupa. 

Auditi kohustus

MTÜ’del ei ole auditi kohustust. Auditi kohustus võib  olla määratud põhikirjas või sarnaselt äriühingutele, tekib audiitorikohustus allpool toodud tabeli järgi:

 

Täidetud 2 kriteeriumi 3-st

Täidetud 1 kriteerium3-st

 

AUDIT

ÜLEVAATUS

AUDIT

ÜLEVAATUS

Müügitulu või tulu

>4 000 000 EUR

>1 600 000 EUR

>12 000 000 EUR

>4 8000 000 EUR

Varad bilansipäeva seisuga

>2 000 000 EUR

>800 000EUR

>6 000 000 EUR

>2 4000 000 EUR

Keskmine töötajate arv

      >50

      >24

          >180

          >72

Aastaaruande esitamine ja kinnitamine

Nagu ka äriühingute puhul, tuleb majandusaasta aruanne esitada hiljemalt kuue kuu jooksul peale majandusaasta lõppu ja seda saab esitada elektrooniliselt e-äriregistris (https://www.rik.ee/et/ettevotjaportaal/majandusaasta-aruanne).

Aruande allkirjastamise etapis tuleb ära märkida aruande lõpetamise kuupäev, lõpetamise kuupäevaks loetakse kuupäeva, millal tegevjuhtkond kiitis majandusaasta aruande heaks. Aastaaruande peab allkirjastama vähemalt üks juhatuse liige, kas digitaalselt e-äriregistri portaali kaudu või paberkandjal, mis tuleb seejärel skaneerida ja üles laadida portaali esitamiseks.

Enne aruande esitamist on võimalik valida millal aruanne registrile esitatakse, kas kohe või hiljem. Kui valida kuupäevaks hilisem kuupäev siis esitatakse aruanne registrile hiljem ning alles siis muutub ka aruanne avalikult kättesaadavaks. 

Pärast aruande registrile saatmist saadetakse ettevõtte e-mailile esitamist kinnitav kiri.

Aastaaruande õigeaegselt esitamata jätmise korral on äriregistril õigus määrata trahv ilma eelneva hoiatuseta. Juhul kui aruannet ei esitata ka trahvidele ja hoiatustele vaatamata, võib äriregister juriidilise isiku registrist kustutada.

Tulumaksusoodustusega ühendused peavad Maksu- ja Tolliametile esitama ka kingituste ja annetuste ning muude tulude kasutamise deklaratsiooni (INF 9), mis näitab kalendriaastal saadud kingitusi ja annetusi ning muid tulusid rahalises väärtuses ning nende kasutamist aruandeaastal.

Kokkuvõtvalt võiks öelda, et mittetulundusühingute majandusaasta aruanne ei erine suures osas äriühingute majandusaasta aruandest. MTÜ’del on kohustuslik esitada täismahus aastaaruanne. Aruanne peab sisaldama tegevusaruannet ja raamatupidamisaruannet – bilanss, tulemiaruanne, rahavoogude aruanne, netovara muutuste aruanne ja lisad.

Kasulikud lingid:

Raamatupidamise seadus:

https://www.riigiteataja.ee/akt/105052022027

Mittetulundusühingute seadus:

https://www.riigiteataja.ee/akt/MT%C3%9CS

Maksuamet:

https://emta.ee/eraklient/maksud-ja-tasumine/maksusoodustused/kingitused-ja-annetused

etEstonian